Trafik Kazası Tazminatı Nasıl Alınır

Trafik kazaları, yaralanma ve kimi zaman da ölümle sonuçlanmaktadır. Bu gibi durumlarda trafik kazasında kişi yaralanmışsa kendisi, vefat etmişse yakınları maddi manevi tazminat davası açma hakkına sahiptirler.

Trafik kazasını geçiren ve mağdur hale gelen kazazedeler açacakları tazminat davasını kazaya sebebiyet veren sürücüden, aracın işletenin den veya aracın sigortasının yaptırıldığı sigorta şirketine yöneltebilirler.

Kazazedeler veya yakınları maddi-manevi tazminat davalarını kusurlu şahsa veya sigorta şirketine karşı açabilmektedirler. 

Ancak davayı yönelteceğiniz yani kendisine karşı dava açacağınız tarafın tam ya da kısmen de olsa kusurlu olması gerekir.  

Kusurlu kişiye (örneğin aracın sürücüsüne veya ruhsat sahibine) karşı dava açtığınızda kişinin ekonomik durumunun yeterli olmadığı dolayısıyla dava sonunda çıkan tazminat tutarını ödeyememesi gibi sorunlarla da zaman zaman karşılaşılmaktadır. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için sigorta şirketine karşı da dava açılması kazazedelerin çoğunlukla tercih ettiği bir yoldur.

Kaza Tazminatı, trafik kazası tazminatı, ölümlü kaza tazminatı, Yaralanmalı kaza tazminatı

Trafik Kazası Tazminatı Nedir?

Bir başka anlatımla, kazazede veya vefatı halinde yakınları, kusurlu olan kişiye dava açmadan doğrudan sigorta şirketine başvurup sigorta şirketine karşı dava açabilirler.  Karayolları Trafik Kanunumuzun 97. Maddesine göre de; zarar gören, zorunlu trafik sigorta poliçesinde yazılı sınırlar içinde doğrudan sigorta şirketinden zararını talep edebilir.

Bilindiği gibi zorunlu mali mesuliyet sigortaları (trafik sigortaları) trafik kazasına karışan 3.kişilerin maddi zararlarını karşılamak için var olan bir sigorta türüdür. Karayolları Trafik Kanununa göre tüm motorlu araçların trafik sigortası olmak zorundadır. Trafik sigortası olmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır.

Bu durumu denetlemek de devletin sorumluluğundadır. Yasaların koyduğu bu yasağa rağmen aracını sigorta ettirmeyen sürücülerin karıştıkları trafik kazalarında zarar gören 3. Kişilerin zararlarının giderilmesi ve kişilerin mağdur edilmesini önlenmesi gerekiyor.

Türkiye de Sigorta ve Reasürans Şirketleri bünyesinde güvence hesabını adında bir birim kurulmuş olup trafik sigortası bulunmayan araçların karıştığı kazalarda oluşan maddi zararlar güvence hesabından talep ve dava edilebilir.

Trafik kazasında kalıcı sakatlık halinde tazminat hakkı

Trafik kazasında yaralanarak kalıcı sakatlık yaşayan kazazedelerin sakatlık tazminatı alma hakları vardır. Birtakım belgeler, bulgular ve hastane raporları ile sakatlığını ispat eden kazazede gerek sigorta şirketinden gerekse kazaya sebebiyet veren kusurlu kişiden bu tazminatı talep edebilir.

Trafik kazasında yaralanan kişinin talep edebileceği trafik kazası tazminatları kanunda belirtilmiştir.

  • tedavi giderleri,
  • kaza sebebiyle çalışamadığı zaman dilimi için kazanç kaybı,
  • sakatlık sebebiyle artık eski gücünde ve eforun da olunmaması sebebiyle efor kaybı tazminatı,
  • bakıma muhtaç hale gelmiş ise bakıcı masraflarına ilişkin tazminat kalemlerini kazazede isteyebilir.

Eğer kişi trafik kazasında dolayı uzun süre hastanede kalmak zorunda olursa. Hastane masrafları, ilaç ve tedavi masrafları, yoğun bakım, fizik tedavi, başka herhangi bir terapi almak zorundaysa tüm bu masraf kalemlerini kazazede kusurlu taraftan ve onun trafik sigortasından isteyebilir.

Kaza Tazminatı Hesaplama

Trafik kazası sebebiyle kazanç kaybı tazminatı

Yukarıda da belirttiğimiz gibi trafik kazası geçirerek yaralanan kişinin çalışamadığı zaman dilimine ait kazanç kaybı kusurlu kişiden ve onun trafik sigortacısından istenebilir.

Kişi kaza geçirdikten sonra gerek evde gerek hastanede tedavi altında olduğu veya ameliyat sonrası istirahat verilmesi gibi birçok sebeplerle kazazede bazen yıla varan uzunlukta işe gidemeyebilir. İşte bu gibi durumlarda ortaya çıkan durum kazanç kaybıdır. Kişi yaşadığı bu kazanç kaybını dava yoluyla alabilir.

Efor Kaybı tazminatı

Trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördükten sonra yine çalışabilir bir duruma gelebilse de çalışma gücünde azalma veya tamamen kaybolması da söz konusu olabilmektedir. Bir başka anlatımla, kendisiyle aynı işi yapan aynı yaştaki kişiye nazaran çok daha fazla efor ve güç harcayarak o işi ancak yapabildiği durumlarda buna efor kaybı denmektedir. Yargıtayımızın yerleşmiş içtihatlarına göre de kişi geçirdiği trafik kazasından sonra çalışma hayatına dönebilmişse de raporlarla ispat edilmiş bir sakatlığın varlığı halinde kişinin efor kaybı yaşadığı kesin bir şekilde kabul edilmiş olup buna ilişkin istenen tazminatın adı da efor kaybı tazminatı ve iş gücü kaybı tazminatıdır.

Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Kayıplara ilişkin tazminat

Kişinin geçirdiği trafik kazası neticesinde yaralanan uzvu, belgesi kişinin mesleki faaliyetini yapmasına engel oluşturacak şekildeyse o takdirde kişinin ekonomik geleceği risk altında ve belki sonlanmış dahi olabilir. Örneğin; kazada yaralan kişi darbeyi yüzüne almış ve yüzünde kalıcı yaralar ve kırıklar oluşmuşsa ve bu kişinin mesleği modellikse, ekmeğini yüzü ile kazanıyorsa bu kişinin mesleğini artık yapabileceğini söylemek pek mümkün değildir. Bu durumda kişinin ekonomik geleceğinin sarsıldığından ve hatta sona erdiğinden söz edilebilir. Bu kişi bu sebeple kazaya sebebiyet veren kusurlu kişiden, aracın sahibinden ve aracın sigorta şirketlerinden zararının tazminini isteyebilir. Hesaplama mahkemem bilirkişisine ait olup bu hesaplama yapılırken, kişinin yaşı, mesleği,kazada aldığı yara ve bu yaranın mesleğine olumsuz etkisi gibi birçok kriter dikkate alınır.

Ölümlü trafik kazası sonucu vefat edenin eşi, çocukları ve desteğinden yoksun kalanların tazminatı 

Ölümlü trafik kazalarında, vefat edenin yakınları, özellikle eş ve çocukları ile anne-babasının destekten yoksun kalma tazminatı talep etme ve dava açma hakları vardır. Bu kişilerin dava açabilmelerinin sebebi, vefat eden kişinin kazadan evvel bu kişilerin bakımlarına ve yaşamalarına ekonomik olarak yardım etme sebebidir. Kişi ölmese idi aile fertlerine ekonomik destek vermeye devam edecekti, vefat ettiği için desteğinden yoksun kalanlar tazminat davası açabilirler.

kaza tazminatı

Kimler destekten yoksun kalma tazminatı alabilirler?

Destekten yoksun kalma tazminatı, trafik kazasında vefat eden kişinin yaşarken ekonomik destek sağladığı kişilere, vefatı sebebiyle artık destek sağlayamaması sebebiyle talep edilebilen bir maddi tazminat türüdür.

Destekten yoksun kalma tazminatı, vefat edenin sadece eşi ve çocuklarına tanınan bir hak değildir. Kan bağı olmasa dahi herhangi bir kişi ölenin desteğinden yoksun kalmış olabilir. Örneğin, vefat eden kişi, yaşarken, imam nikahlı eşine, nişanlısına, uzaktan bir akrabasına hatta ihtiyaç sahibi bir komşusuna dahi ekonomik destek sağlamış olabilir. Eğer bu kişiler vefat edenin kendilerine destek sunduğunu ispat ederlerse bu takdirde bu kişiler de destekten yoksun kalma tazminatı talep etmeye hak kazanırlar.